ODSZKODOWANIA

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Paryska świadczy usługi prawne w zakresie dochodzenia  roszczeń odszkodowawczych zarówno dla Klientów indywidualnych jak i Klientów biznesowych.

Kancelaria zapewnia profesjonalną reprezentację interesów Klienta na każdym z etapów procesu dochodzenia należnych roszczeń odszkodowawczych tj.:

 • prowadzenie w trakcie postępowania likwidacyjnego negocjacji z zakładem ubezpieczeń bądź innym podmiotem odpowiedzialnym za szkodę,
 • reprezentację Klienta przed Rzecznikiem Finansowym
 • reprezentację Klienta przed sądem
 • reprezentację Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie spraw odszkodowawczych za szkody wyrządzone zarówno na osobie jak i mieniu.

Oferta Kancelarii Radcy Prawnego Karolina Paryska obejmuje pomoc prawną w zakresie dochodzenia :

 • odszkodowań za wypadki komunikacyjne

tj. odszkodowania z OC, AC, NNW w przypadku wypadków i kolizji samochodowych. W szczególności dochodzenia odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w sytuacji zaniżenia odszkodowania (zaniżony kosztorys) za szkodę w pojeździe z OC sprawcy czy też odmowy wypłaty odszkodowania. Ponadto odszkodowania za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę mienia, utraconych dochodów i kosztów przygotowania do innego zawodu. Zadośćuczynienia za doznane krzywdy, cierpienie psychiczne i renty.

 • odszkodowań z ubezpieczenia na życie oraz odpowiedzialności cywilnej

tj. m.in. odszkodowania w przypadku choroby czy też w razie wypadku

 • odszkodowań za szkodę w mieniu

tj. odszkodowania w razie zalania mieszkania czy też pożaru oraz innych szkód w ramach których doszło do uszkodzenia mienia

 • odszkodowań za błędy lekarskie

tj. odszkodowania za błędy terapeutyczne oraz diagnostyczne

 • odszkodowań za wypadek w rolnictwie

tj. odszkodowania w przypadku doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej bądź odszkodowania dla członków rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

 • odszkodowań za szkody rolnicze

tj. odszkodowania za szkody w uprawach rolnych i płodach rolnych

 • odszkodowań za wypadek przy pracy

tj. odszkodowania za wypadek przy pracy w sytuacji niedochowania przez pracodawcę przepisów prawa pracy czy BHP. Odszkodowania za wypadek w pracy oraz w drodze do pracy czy też roszczenie o utracone dochody w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną wypadkiem.

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

tj. rekompensatę za doznaną szkodę niemajątkową, czyli krzywdę, jaka została wyrządzona poszkodowanemu wskutek np. wypadku komunikacyjnego czy też błędu medycznego.

 • zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych

tj. rekompensatę za doznaną krzywdę w celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych.