PRAWO BUDOWLANE

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Paryska świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie realizacji inwestycji budowlanych w tym kontraktów opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC i Ustawie prawo zamówień publicznych.

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Paryska świadczy usługi prawne na rzecz inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców, dostawców i usługodawców. Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych, jak i przed sądami powszechnymi.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną m.in. w zakresie negocjowania, przygotowywania oraz opiniowania umów procesu budowlanego takich jak np. umowa o roboty budowlane, umowa z podwykonawcami czy umowa o sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Ponadto zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje m.in. :

 • sporządzanie projektów pism związanych z realizacją inwestycji budowlanej
 • dokonywanie interpretacji skomplikowanych zapisów umownych
 • opiniowanie projektów pism także w odniesieniu do zapisów umownych Warunków Kontraktowych FIDIC
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie realizacji inwestycji budowlanej.

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie na etapie procesu budowlanego jak również na etapie postępowań sądowych wszczętych w następstwie sporów powstałych w związku z realizacją przedsięwzięć budowlanych a wynikających z umów zawartych w ramach inwestycji budowlanej np. postępowań sądowych wszczętych na skutek roszczeń podmiotów procesu inwestycyjnego z powodu :

 • niewykonania umowy,
 • niedotrzymania jej warunków lub
 • wadliwości robót budowlanych

czy też postępowań sądowych wszczętych na skutek sporów dotyczących rozliczenia zrealizowanych inwestycji tj.:

 • postępowań o zapłatę pomiędzy podmiotami procesu budowlanego,
 • postępowań związanych z solidarną odpowiedzialnością inwestora wobec podwykonawców,
 • postępowań dotyczących wzajemnych rozliczeń w związku z odstąpieniem od umowy
 • postępowań o odszkodowania za wykonane roboty,
 • postępowań o niezapłacone kary umowne,
 • postępowań o zatrzymane kaucje gwarancyjne,
 • postępowań związanych z egzekwowaniem roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi (wady fizyczne lub prawne wykonanych robót).
Wstecz