UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Paryska oferuje usługi z zakresu ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Kancelaria zapewnia pełną i fachową obsługę prawną na każdym stadium procedury upadłości konsumenckiej począwszy od etapu poprzedzającego ogłoszenie upadłości konsumenckiej poprzez etap postępowania sądowego jak również po formalnym ogłoszeniu upadłości.

Upadłość konsumencka jest sądowym ustaleniem, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (czyli konsument) popadła w stan niewypłacalności.

Niewypłacalność jest stanem, który polega na tym, iż konsument ( dłużnik) nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Kluczowe znaczenie ma jednak okoliczność czy dłużnik nie ponosi winy za to, że znalazł się w stanie niewypłacalności, a więc koniecznym jest ustalenie czy konsument przed ogłoszeniem upadłości, jak i w toku postępowania nie doprowadził umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo do niewypłacalności.

Przeprowadzenie procedury upadłości konsumenckiej ma na celu oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, co skutkuje, że całość lub część jego długów powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostaje umorzona w stosunku do wierzycieli których zobowiązań nie jest i nie będzie mógł spełnić.

Postępowanie upadłościowe nie jest prowadzone z urzędu lecz wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej oraz od 1 stycznia 2016 roku taki wniosek może złożyć także wierzyciel.

Kancelaria zapewnia profesjonalną reprezentację interesów Klienta na każdym z etapów postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej tj. m.in. w zakresie:

  • analizy sytuacji finansowej dłużnika,
  • dokonania weryfikacji, czy dłużnik spełnia wszelkie kryteria, by móc złożyć wniosek o upadłość konsumencką,
  • sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką,
  • reprezentacji dłużnika przed sądem w trakcie postępowania upadłościowego.